Friday, May 11, 2007

todays pix

امروز هوا خیلی خوب بود. زدم بیرون و دوربینم رو هم با خودم بردم. دوربینی که مدتها بود خل شده بود و درست کار نمیکرد و با این ایرادش کلی من رو هم پکر کرده بود. اما امروز خود به خود درست شد و منم دیگه معطل نکردم. اینم حاصل حدود دوساعت عکاسی امروز من. جالبه که جای خاصی نرفتم . همین دور و بر خونه م چرخیدم و مناظر رو شکار کردم ... . امیدوارم دوست داشته باشینش.

عکسهای امروز، 21 اردیبهشت ماه جلالی ... ;)


No comments: